Government of tamilnadu

Department of School Education – Coimbatore District

பள்ளிக்கல்வித்துறை - கோயம்புத்தூர் மாவட்டம்

 • CEO OFFICE
 • kovai-agri-universites
 • Kovai-Corporation
 • Kovai-Places
 • kovai-Schools

" கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு

    மாடல்ல மற்றை யவை."

Department of School Education – Coimbatore District

     Coimbatore is an educational hub of south India. As of 2010, the Coimbatore district is home to 7 universities, 78 engineering colleges, 3 medical colleges, 35 polytechnics Colleges and more than 150 Arts and Science Colleges and a large number of schools. The city has reputed universities like Tamil Nadu Agricultural University (est. 1971), Bharathiar University (1982), Anna University Coimbatore (2007) and Avinashilingam university (1987).

    The city also houses research institutes like Central Institute for Cotton Research, Sugarcane Breeding Institute, Institute of Forest Genetics and Tree Breeding (IFGTB), Indian Council of Forestry Research and Education and Tamil Nadu Institute of Urban Studies. There are also plans to establish a world class university in the region and to convert the Government Arts college into a unitary type university.

More »

.

Latest News & Events

 • jäœehL fiy¤Â£l totik¥ò 2017

  jäœehL fiy¤Â£l totik¥ò¡ FGé‹ ghlthçahd m¿¡iffŸ k‰W« x‹W Kjš g‹åbu©L tF¥ò tiuæyhd mid¤J ghl§fS¡F« cça tiuÎ ghl¤Â£l« 20.11.2017 m‹W kh©òäF jäHf Kjyik¢r® mt®fshš kh©òäF gŸë¡ fšé¤Jiw mik¢r® K‹åiyæš btëæl¥g£lJ.

  fšéahs®fŸ cŸë£l bghJk¡fŸ Ïiza tê fU¤J¡ nf£ò got« _ykhfnth mšyJ foj« _ykhfnth 28.11.2017 tiu j§fsJ fU¤J¡fis bjçé¡fyh« vd khãy¡ fšéæaš MuhŒ¢Á k‰W« gæ‰Á ãWtd Ïa¡Fd® mt®fŸ m¿é¤JŸsh®. 

  tiuÎ ghl¤Â£l¤ij gh®itæl,  Ïiza tê fU¤J¡ nf£ò got« _ykhf bghJk¡fŸ j§fŸ fU¤J¡fis bjçé¡f http://tnscert.org/webapp2/tn17syllabus.aspx#   v‹w è§if

  ga‹gL¤jΫ.

  Read More